مرکز تجارت جهانی فردوسی اولین مرکز مبادلات مالی، ارزی و ریالی کشور

72
واحد اداری
1200
واحد پارکینگ
500
واحد تجاری
70000
متر مربع زیر بنا