سفیر کرواسی در تجارت جهانی

نوامبر 14, 2016
photo_2016-11-14_18-13-07

بازدید سفیرمحترم کرواسی از مرکز تجارت جھانی فردوسی

دربازدید سفیرمحترم کرواسی آقای استریپور کیکرنس از مرکز تجارت جھانی فردوسی وآشنایی با امکانات قابل ارائه به شرکت ھای خارجی و بین المللی در این مرکز، […]